LEVA BO VÄXA

LEVA BO VÄXA

För dig som är ung vuxen och har diagnosen Aspergers syndrom eller motsvarande. Ditt mål med med kursen är eget boende, studier och/eller arbete.

2-årig kurs som syftar till att öka deltagarnas självförtroende, självkänsla, självständighet och självkännedom. Vi för kontinuerliga samtal med deltagarna om vägen mot självständighet, deltagande i, intresse för och engagemang i samhällslivet. En viktig del i vår pedagogik är att förklara varför vi gör det vi gör. Vi kopplar ihop det med sådant som rör vardagen i deltagarnas samtid och framtid. Stor vikt läggs vid att arbeta med social kompetens. Studierna bedrivs på heltid.

Livskunskap: Syftet är att ge varje deltagare kunskap om sig själv och andra. Detta sker genom att arbeta med frågor som rör socialt samspel, sex och samlevnad, kriser och konflikter.

Omvärldskunskap: Syftet är att väcka intresse, engagemang och solidaritet hos deltagarna. Detta sker genom att vi ger oss ut i det omgivande samhället t e x till museer och naturen, men också läser litteratur, besöker teater och ser på film.

Svenska: En viktig del är att deltagarna får träna sin fantasi. Vi ser olika genrer av filmer och läser olika slags litteratur vilka ofta kopplas till samhällsfrågor och historiskt betydelsefulla händelser. Skrivande ingår också som en viktig del i detta.

Livsstil: Syftar till att ge insikt i hur människans livsstil påverkar såväl det personliga som samhället i stort. I samtal och undervisning, teoretiskt och praktiskt, tar vi upp ansvaret för den egna hälsan, där kunskap om kost, motion, hygien och sömn är central. Ur samhällsperspektivet tar vi upp hållbarhetens tre ben; det sociala, det ekonomiska och det ekologiska. Vi visar på möjligheter att vidga specialintressen och ta dessa vidare ut i samhället, samt att hitta andra.

Boendekunskap: Målet är att deltagarna ska klara av eget boende och att hantera sin vardag, ta ansvar, ha förmåga till praktiskt kunnande och genomförande. Vi arbetar med strukturerade instruktioner, praktisk handledning och därefter fortlöpande uppföljningar. I boendet finns handledare på eftermiddagstid.

Skapande verksamhet: Du får prova på olika konstformer samt träna sin fantasi genom upplevelser och intryck. Vi arbetar i basgrupper där samtliga får prova tekniker som målning, lera mm. Olika former av skapande kan också ske under temadagar.

ANTAGNING

För att bli antagen till kursen måste du delta under våra Prova-på dagar 8-9 maj 2018. Prova-på dagarna syftar till att ge inblick i vad Leva Bo Växa är och ge möjlighet att träffa studerande och lärare. Vi ser helst att du kommer på ett studiebesök innan prova-på-dagarna. Kostnaden för kost och logi under prova-på-dagarna är 1 200 kronor. Studiebesök bokas på 0702-043090. Anmälan till Prova-på-dagarna mejlas till lbv@marieborg.org där namn, personnummer, telefonnummer samt adress uppges.

KURSANSVAR: INGRID RAUGE