SVENSKA I VARDAGEN

SVENSKA I VARDAGEN

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK I VARDAGEN

Syfte och mål

Syftet med kursen är att deltagaren ska öka sina kunskaper i det svenska språket för att kunna använda det i vardagslivet och förstå sin omvärld. Målet är att deltagaren ska öka sin förmåga att tala och skriva självständigt på svenska. Deltagaren ska få möjlighet att utveckla en användbar studieteknik.

Arbetssätt

Deltagaren tränar svenska genom att lyssna, tala, läsa och skriva om olika aktuella ämnen. Deltagaren tränar att läsa och skriva olika typer av texter. Vi diskuterar och samtalar i helklass och i små grupper. Deltagarna tränar på att samarbeta och lära av varandra.
Vi gör studiebesök och deltar i temadagar och andra aktiviteter med övriga deltagare på Marieborg.
Vi använder oss av IT-teknik, film och annan media för att ytterligare utveckla det svenska språket.

Kursens innehåll:
• Svenska som andraspråk
• Vardags- och omvärldskunskap
• IT i vardagen.
• Vardagsmatematik
• Friskvård och hälsa

Kursen är på grundläggande nivå och på heltid. Kursen kan ge rätt till bidrag från CSN.