Svenska som andraspråk allmän (SVA)

Syftet med kursen är att deltagaren ska öka sina kunskaper i det svenska språket för att kunna använda det i vardagslivet och förstå sin omvärld. Målet är att deltagaren ska öka sin förmåga att tala och skriva självständigt på svenska. Deltagaren ska få möjlighet att utveckla en användbar studieteknik.

Arbetssätt

Deltagaren tränar svenska genom att lyssna, tala, läsa och skriva om olika aktuella ämnen. Deltagaren tränar att läsa och skriva olika typer av texter. Vi diskuterar och samtalar i helklass och i små grupper. Deltagarna tränar på att samarbeta och lära av varandra.

Vi gör studiebesök och deltar i temadagar och andra aktiviteter med övriga deltagare på Marieborg.

Vi använder oss av IT-teknik, film och annan media för att ytterligare utveckla det svenska språket.

Kursinnehåll

  • Svenska som andraspråk
  • Vardags- och omvärldskunskap
  • IT i vardagen.
  • Vardagsmatematik
  • Friskvård och hälsa

Kursen är på grundläggande nivå och på heltid. Kursen kan ge rätt till studiefinasiering från CSN.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvar

Martina Bracht

info@marieborg.org

Vill du studera och bli bättre på svenska?

Lämna din ansökan