Policydokument

Alkohol och drogpolicy

På Marieborgs folkhögskola är det förbjudet att drickas alkohol i samband med studier och i våra studielokaler. Den som bryter mot denna regel kan avstängas från skolan. Bruk eller innehav av narkotika är förbjudet och leder till omedelbar avstängning.

Likabehandlingsplan

Var och en som arbetar eller är kursdeltagare på Marieborgs folkhögskola ansvarar för sina handlingar och för att likabehandlingsplanen följs samt verkar för ett kreativt och stödjande klimat. Att ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att alla tar sitt ansvar. Det innebär också att bry sig om. Att ha mod att fråga och att lägga sig i, utan att kränka. Detta innebär inte bara att bry sig om sig själv, utan även om andra.

Policy för hantering av personuppgifter

Denna policy skall ses som en vägledning för det arbete som kontinuerligt skall ske för att uppfylla kraven enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den grundläggande principen är skydd för den enskilda personens personuppgifter. Uppgiftslämnaren skall ha kontroll över sina lämnade data. Skadeståndsskyldighet uppstår om personen lider skada genom användande och hantering av personuppgifter. Dessa överväganden leder till följande policy.

SEQF

SEQF är en referensram för vilka kvalifikationer som deltagare vid folkhögskolans allmänna kurser kan erhålla. Referensramarna syftar till att göra det lättare att jämföra studier och kvalifikationer både nationellt och internationellt. Viktigt att notera är att kvalifikationerna kan erhållas både genom teoretiska studier och genom arbetslivserfarenhet. 

Policydokument rörande deltagare med funktionsnedsättning

Mål: Att erbjuda funktionshindrade personer sådana stödåtgärder att de så långt som möjligt kan bedriva sina studier på samma villkor som andra studerande.

Strategisk plan 2020-2024

Marieborgs folkhögskola ska ha en tydlig gemensam målbild som utgångspunkt för all verksamhet och för alla medarbetare att förhålla sig till.

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola

Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning. Studerande vid folkhögskolor kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag.

Verksamhetsplan Marieborg Folkhögskola 2023

Under 2023 kommer inriktningen fortsatt att vara att i så stor utsträckning som möjligt rikta våra insatser mot våra prioriterade grupper av lågutbildade och människor med språkliga, sociala eller funktionella hinder. 

Hållbarhetsplan Marieborg Folkhögskola

Frågor kring hållbarhet och klimatförändringar har kommit att bli vår tids ödesfrågor. Det är av stor vikt att personal och deltagare på Marieborgs folkhögskola har kunskap kring hur skolans strategier med hållbarhetsfrågor ser ut. Detta måldokument ska vara ett levande dokument som med lätthet kan hittas på vår webb. Information och uppföljning kring den bör återkommande diskuteras och genomföras på skolans enheter.