VÄGEN: Ett ESF-projekt för folkhögskolor

VÄGEN är ett omfattande projekt med en budget på över 150 miljoner, varav ESF-rådet bidrar med 85 miljoner kronor. Projektet ska pågå under tre år och fokusera på att individer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning eller utrikes födda, ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier. Detta ska åstadkommas bland annat genom coachning och stärkt självledarskap. Folkbildningsrådet är projektägare och arbetet genomförs i samverkan med folkhögskolornas intresseorganisationer och 15 folkhögskolor runtom i landet.

I Sverige är det närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepresenterade i den här gruppen. Ett långvarigt utanförskap kan leda till bristande motivation, sämre självförtroende och ohälsa – något som har stora konsekvenser för såväl individen som samhället i stort.

– Folkhögskolan har en lång erfarenhet av att möta deltagare som står långt ifrån samhället och har behov av stöd och anpassningar. För många av de här deltagarna blir folkhögskolan en avgörande vändpunkt och en väg ut ur utanförskapet, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. Genom det här projektet vill vi fortsätta stärka deltagares handlingskraft och motivation så att fler får förutsättning att påverka sin livssituation.

Personer som inte lyckas inom det reguljära utbildningssystemet behöver inte bara fler utbildningsinsatser utan också hjälp att hitta tron både på sig själva och samhället. Folkbildningen har goda resultat från insatser med projektets målgrupper, till exempel från studiemotiverande folkhögskolekurs, allmän kurs och tidigare liknande projekt.

Utöver Marieborg Folkhögskola är följande folkhögskolor med i projektet

Mer information om VÄGEN

Ta del av information om projektet på Folkbildningsrådet: VÄGEN – nytt stort ESF-projekt för folkhögskolorna.

Vill du veta mer om projektet?

Nodledare

Ulf Olsson

ulf.olsson@marieborg.org

Delprojektledare

Lisa Nissen

lisa.nissen@marieborg.org

Delprojektledare

Åsa Andersson

asa.andersson@marieborg.org

VÄGEN logotyp
student på FAMN
studenter på FAMN