Tema Internationellt

Tema Internationellt är en högskoleförberedande kurs som motsvarar årskurs 3 på gymnasiet. Kurserna du läser här är svenska, matematik, engelska, historia, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap.

Här undersöker vi tillsammans världen i stort och smått. Vad händer omkring oss just nu? Varför händer detta och hur påverkar det oss och andra? Vi drar kopplingar mellan samtiden och historian. Redskapen vi använder för att göra detta är en blandning av bland annat film, litteratur, konst, våra egna erfarenheter, teknik, och studiebesök.

Tema Internationellt är uppbyggd på teman vilket innebär att kurserna arbetar tillsammans för att ge dig en så bred förståelse och kunskapsinhämtning som möjligt. Det ger dig också möjlighet att undersöka företeelser ur olika vinklar, vilket innebär att du själv har stor möjlighet att på ett strukturerat sätt styra dina studier utefter dina intressen. 

På vårterminen genomför vi en studieresa där förberedelser, själva resan och efterarbetet alla är viktiga komponenter.

Då kursen är förberedande för högre studier kommer ni att få bekanta er och bli bekväma med exempelvis föreläsningar, seminarier och vetenskapligt skrivande. 

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Filmer från instagram stories

Kursansvar

Christian Holm, Eva Säverström Schwartz

info@marieborg.org

Är du intresserad av världen och
vill läsa en högskoleförberedande kurs?

Lämna din ansökan

Tema Kultur

Studier av epoker, kulturer, kulturhistoria och bildkonst ur ett historiskt och nutida perspektiv. Tonvikten är lagd på de praktiska och skapande momenten: att skriva och att skapa. Allmän kurs nivå 2 motsvarar i nivå det andra gymnasieåret.

Tema Kultur vill vi försöka förändra världen och skapar under arbetet en bättre och attraktivare vardag. Om du vill studera, lära och utvecklas i denna anda så ska du söka till denna kurs.

Du studerar konst, litteratur, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap tematiskt. Bildskapande ingår i temastudierna och skönlitterärt skrivande i svenskämnet. Du får prova på olika stilar och tekniker och reflektera över egna texter och bilder. Du väljer själv och tillsammans med andra studerande inriktning för varje temaperiod. Stor vikt läggs vid samtal och reflektioner kring egen text och bild.

Kursinnehåll

Matematik, Engelska, Svenska, Historia, Naturkunskap, Samhällskunskap, Religionskunskap.
(Matematik och engelska är nivågrupperat och du läser på den nivå som passar dig.)

Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, intervju-undersökningar och studiebesök.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Filmer från instagram stories

Kursansvarig

Åsa Husén och Kennet Bertling

info@marieborg.org

Vill du börja studera med fokus på de
praktiska och skapande elementen?

Lämna din ansökan

Tema Människan

Allmän kurs nivå 1. Kursen motsvarar det första gymnasieåret. Du studerar hur vårt samhälle fungerar, historiskt och i vår samtid. Tonvikten ligger på diskussion kring människans situation i samhället. Vi studerar hur demokratin historiskt växt fram och fungerar i Sverige och hur välfärdssamhället byggts upp.

Kursen syftar till att väcka förståelse och insikt om vårt samhälle, genom att göra olika nedslag i vår samtid men också genom att studera dess uppkomst och historia. I kursen ingår också frågor om massmedia, klimat, ekonomi, litteratur m.m.

Du får prova på olika sätt att studera; allt från grupparbeten, diskussioner, studiebesök till enskilda arbeten och föreläsningar.

Kursinnehåll

Matematik, Engelska, Svenska, Historia, Samhällskunskap

Temastudier av den allmänpolitiska och sociala utvecklingen i Sverige och omvärlden de senaste århundradena. Den offentliga sektorns framväxt, ekonomiska sammanhang, sociala reformer och utvecklingstendenser.

I samarbete med andra studerande väljer Du områden som väckt ditt intresse att fördjupa dig inom. I kursen lägger vi tonvikt på diskussion kring insikt om människans situation i samhället, historiskt och i nutida kontext. Därför ingår också studier i psykologi.

Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, intervjuundersökningar och studiebesök.
Under våren skriver du ett fördjupningsarbete som är relaterat till temat.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvarig

Per Johansson, Axel Nyström och Lena Salemsjö

info@marieborg.org

Vill du komma igång med dina studier?

Lämna din ansökan

Tema TAKT – allmän kurs NPF

Allmän kurs på gymnasienivå motsvarande år 1 och 2. Du studerar hur vårt samhälle fungerar, historiskt och i vår samtid. Gymnasiestudier där du i mindre grupp har tillgång till förstärkt pedagogiskt stöd samt anpassad studietakt. Kursen är utformad efter folkbildningstanken med fokus på demokrati, hållbarhet, mångfald och kultur. Vi lägger även stor vikt vid den sociala och personliga utvecklingen. Kursen kan också fungera som en ingång till andra behörighetsgivande kurser på folkhögskolan.

Målgrupp

Du har en diagnos inom NPF-spektrat och vill läsa in hela eller delar av gymnasiebehörigheten.

Utförande och innehåll

Förutom att du läser specifika ämnen som matematik, naturkunskap, svenska och engelska så utgår vi ifrån olika teman. Ett tema inkluderar flera olika ämnesområden som exempelvis historia, samhällskunskap och religionskunskap.

Boende

Möjlighet till boende finns på skolans internat. Du erbjuds då ett eget rum med dusch och toalett samt att ni delar kök tillsammans med andra som läser kursen. Det finns stödresurser för att hjälpa till med organisation av både kollektiva och individuella behov kopplat till boende, fritid och rutiner. Kvällar, nätter och helger finns ingen personal på plats och du förväntas kunna vara självständig. Under skoldagar ingår lunch i hyran och frukost finns som tillval.

Personal

Ämneslärare och handledare, både inom studier och boendeträning.

Plats

Marieborgs folkhögskola, Herrgården.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvarig

Carl-Henrik Olsson och Jenny Andersson

info@marieborg.org

Kursansvarig

Carl-Henrik Olsson

ch@marieborg.org

Har du en NPF-diagnos och
vill läsa in din gymnasiebehörighet?

Lämna din ansökan